Sắp xếp:


 Điện trở xả HT, điện trở xả vỏ sứ HT, Điện trở sứ xanh HT, Điện trở hãm HT, Điện trở thắng HT, Điện trở cho biến tần HT : HT100W,300W,600W,800W,1000W,1500,2000W,3000W- 35Ω,50Ω,60Ω,70Ω,80Ω,100Ω,120Ω,130Ω,150Ω,200Ω,250Ω,270Ω,300Ω,350Ω
Điện trở xả 200 Ohm, Điện trở thắng 200 Ohm, Điện trở hãm 200 Ohm, Điện trở xả cho biến tần 200 Ohm, Điện trở thắng cho biến tần 200 Ohm, điện trở xả RXG20 80W 200R , RXG20-80W-200R, cung cấp điện trở xả chất lượng cao...
Điện trở xả 15 Ohm, Điện trở thắng 15 Ohm, Điện trở hãm 15 Ohm, Điện trở xả cho biến tần 15 Ohm, Điện trở thắng cho biến tần 15 Ohm, điện trở xả RXG20 200W 15R , RXG20-200W-15R, cung cấp điện trở xả chất lượng cao...
Điện trở xả 300 Ohm, Điện trở thắng 300 Ohm, Điện trở hãm 300 Ohm, Điện trở xả cho biến tần 300 Ohm, Điện trở thắng cho biến tần 300 Ohm, điện trở xả RXG20 200W 300R , RXG20-200W-300R, cung cấp điện trở xả chất lượng cao...
Điện trở xả 120 Ohm, Điện trở thắng 120 Ohm, Điện trở hãm 120 Ohm, Điện trở xả cho biến tần 120 Ohm, Điện trở thắng cho biến tần 120 Ohm, điện trở xả RXG20 300W 120R , RXG20-300W-120R, cung cấp điện trở xả chất lượng cao...
Điện trở xả 150 Ohm, Điện trở thắng 150 Ohm, Điện trở hãm 150 Ohm, Điện trở xả cho biến tần 150 Ohm, Điện trở thắng cho biến tần 150 Ohm, điện trở xả RXG20 300W 150R , RXG20-300W-150R, cung cấp điện trở xả chất lượng cao...
Điện trở xả 180 Ohm, Điện trở thắng 180 Ohm, Điện trở hãm 180 Ohm, Điện trở xả cho biến tần 180 Ohm, Điện trở thắng cho biến tần 180 Ohm, điện trở xả RXG20 300W 180R , RXG20-300W-180R, cung cấp điện trở xả chất lượng cao...
Điện trở xả 200 Ohm, Điện trở thắng 200 Ohm, Điện trở hãm 200 Ohm, Điện trở xả cho biến tần 200 Ohm, Điện trở thắng cho biến tần 200 Ohm, điện trở xả RXG20 300W 200R , RXG20-300W-200R, cung cấp điện trở xả chất lượng cao...
Điện trở xả 250 Ohm, Điện trở thắng 250 Ohm, Điện trở hãm 250 Ohm, Điện trở xả cho biến tần 250 Ohm, Điện trở thắng cho biến tần 250 Ohm, điện trở xả RXG20 300W 250R , RXG20-300W-250R, cung cấp điện trở xả chất lượng cao...  
Điện trở xả 300 Ohm, Điện trở thắng 300 Ohm, Điện trở hãm 300 Ohm, Điện trở xả cho biến tần 300 Ohm, Điện trở thắng cho biến tần 300 Ohm, điện trở xả RXG20 300W 300R , RXG20-300W-300R, cung cấp điện trở xả chất lượng cao...  
Điện trở xả 400 Ohm, Điện trở thắng 400 Ohm, Điện trở hãm 400 Ohm, Điện trở xả cho biến tần 400 Ohm, Điện trở thắng cho biến tần 400 Ohm, điện trở xả RXG20 300W 400R , RXG20-300W-400R, cung cấp điện trở xả chất lượng cao...  
Điện trở xả 150 Ohm, Điện trở thắng 150 Ohm, Điện trở hãm 150 Ohm, Điện trở xả cho biến tần 150 Ohm, Điện trở thắng cho biến tần 150 Ohm, điện trở xả RXG20 400W 150R , RXG20-400W-150R, cung cấp điện trở xả chất lượng cao...  
Điện trở xả 30 Ohm, Điện trở thắng 30 Ohm, Điện trở hãm 30 Ohm, Điện trở xả cho biến tần 30 Ohm, Điện trở thắng cho biến tần 30 Ohm, điện trở xả RXG20 500W 30R , RXG20-500W-30R, cung cấp điện trở xả chất lượng cao...  
Điện trở xả 50 Ohm, Điện trở thắng 50 Ohm, Điện trở hãm 50 Ohm, Điện trở xả cho biến tần 50 Ohm, Điện trở thắng cho biến tần 50 Ohm, điện trở xả RXG20 500W 50R , RXG20-500W-50R, cung cấp điện trở xả chất lượng cao...  
Điện trở xả 70 Ohm, Điện trở thắng 70 Ohm, Điện trở hãm 70 Ohm, Điện trở xả cho biến tần 70 Ohm, Điện trở thắng cho biến tần 70 Ohm, điện trở xả RXG20 500W 70R , RXG20-500W-70R, cung cấp điện trở xả chất lượng cao...  
Điện trở xả 120 Ohm, Điện trở thắng 120 Ohm, Điện trở hãm 120 Ohm, Điện trở xả cho biến tần 120 Ohm, Điện trở thắng cho biến tần 120 Ohm, điện trở xả RXG20 500W 120R , RXG20-500W-120R, cung cấp điện trở xả chất lượng cao...  
Điện trở xả 150 Ohm, Điện trở thắng 150 Ohm, Điện trở hãm 150 Ohm, Điện trở xả cho biến tần 150 Ohm, Điện trở thắng cho biến tần 150 Ohm, điện trở xả RXG20 500W 150R , RXG20-500W-150R, cung cấp điện trở xả chất lượng cao...  
Điện trở xả 180 Ohm, Điện trở thắng 180 Ohm, Điện trở hãm 180 Ohm, Điện trở xả cho biến tần 180 Ohm, Điện trở thắng cho biến tần 180 Ohm, điện trở xả RXG20 500W 180R , RXG20-500W-180R, cung cấp điện trở xả chất lượng cao...  
Điện trở xả 200 Ohm, Điện trở thắng 200 Ohm, Điện trở hãm 200 Ohm, Điện trở xả cho biến tần 200 Ohm, Điện trở thắng cho biến tần 200 Ohm, điện trở xả RXG20 500W 200R , RXG20-500W-200R, cung cấp điện trở xả chất lượng cao...  
Điện trở xả 140 Ohm, Điện trở thắng 140 Ohm, Điện trở hãm 140 Ohm, Điện trở xả cho biến tần 140 Ohm, Điện trở thắng cho biến tần 140 Ohm, điện trở xả RXG20 750W 140R , RXG20-750W-140R, cung cấp điện trở xả chất lượng cao...  
Điện trở xả 50 Ohm, Điện trở thắng 50 Ohm, Điện trở hãm 50 Ohm, Điện trở xả cho biến tần 50 Ohm, Điện trở thắng cho biến tần 50 Ohm, điện trở xả RXG20 800W 50R , RXG20-800W-50R, cung cấp điện trở xả chất lượng cao...  
Điện trở xả 70 Ohm, Điện trở thắng 70 Ohm, Điện trở hãm 70 Ohm, Điện trở xả cho biến tần 70 Ohm, Điện trở thắng cho biến tần 70 Ohm, điện trở xả RXG20 800W 70R , RXG20-800W-70R, cung cấp điện trở xả chất lượng cao...  
Điện trở xả 100 Ohm, Điện trở thắng 100 Ohm, Điện trở hãm 100 Ohm, Điện trở xả cho biến tần 100 Ohm, Điện trở thắng cho biến tần 100 Ohm, điện trở xả RXG20 800W 100R , RXG20-800W-100R, cung cấp điện trở xả chất lượng cao...  
Điện trở xả 120 Ohm, Điện trở thắng 120 Ohm, Điện trở hãm 120 Ohm, Điện trở xả cho biến tần 120 Ohm, Điện trở thắng cho biến tần 120 Ohm, điện trở xả RXG20 800W 120R , RXG20-800W-120R, cung cấp điện trở xả chất lượng cao...  

Hiển thị 1 - 24 / 83 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng